Privacyverklaring MTC Bergeijk

MTC Bergeijk

Motor Toer Club Bergeijk, gevestigd aan Het Kaar 53 te Bergeijk, is verantwoordelijk voor de bewerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://mtcbergeijk.jouwweb.nl   MTC Bergeijk, Het Kaar 53 5571 RW Bergeijk. Jolanda Luijten is de Secretaris van MTC Bergeijk,  Zij is te bereiken via  mtcbergeijk@chello.nl 

Gegevens die verwerkt worden:

MTC verwerkt gegevens van de aangesloten leden, aan ons verstrekt, ten behoeve van het lidmaatschap, met als doel:
- Het afhandelen van de contributiebetaling;
- Leden te kunnen bellen of e-mailen indien nodig;
- Leden te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Leden het clubblad toe te sturen.

Overzicht van verwerkte gegevens:

- Voor en achternaam van het lid
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Motor
- Ingang lidmaatschap

Naast deze basisgegevens van de leden beheert MTC een database met deelnemers aan de open toertochten.                                                          Deelnemers aan de toertochten verstrekken bij de inschrijving van een rit de volgende gegevens:

- Loot-nummer
- KNMV nummer
- Naam
- Adres
- Postcode/woonplaats
- E-mailadres
- Naam motorclub
- Goedkeuring voor plaatsen foto’s

Bij aanvang van de rit bevestigt de deelnemer door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord te zijn met de overdracht van deze gegevens, die worden doorgestuurd naar LOOT ten behoeve van de LOOT-toercompetitie. Ook worden de e-mailadressen opgeslagen voor het versturen van uitnodigingen voor onze volgende toertochten.

De gegevens van de deelnemers zullen 5 jaar nadat de deelnemer niet meer heeft deelgenomen aan een rit uit de database worden verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Bij een bezoek aan de website van MTC worden geen gegevens verzameld over websitebezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming:

MTC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MTC tussen zit. MTC gebruikt de onderstaande computerprogramma’s of –systemen:

 Microsoft Office voor de opslag van gegevens van het ledenbestand van MTC en deelnemers aan de landelijke toertochten
 Website opgemaakt in http://mtcbergeijk.jouwweb.nl.

Bewaartermijn:

MTC bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia: Voornaam, Achternaam, Adresgegevens en telefoonnummers van leden. Bewaartermijn: Tot 1 jaar na beëindiging lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden:

MTC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Ieder bij MTC aangesloten lid heeft recht om zijn of haar gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van de leden door MTC. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mtcbergeijk@chello.nl

Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van gegevens van de leden of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking ledengegevens gedaan worden door een mail te sturen naar mtcbergeijk@chello.nl

Beveiliging persoonsgegevens:

MTC neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jolanda Luijten, zij is de secretaris van MTC Bergeijk, via mtcbergeijk@chello.nl